Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de steunverlening die we mochten geven door middel van de Stichting Jagtspoel Fonds in de afgelopen periode.
  • Ondersteuning boekuitgaven
  • Ondersteuning promotiestudie theologen Oost-Europa
  • Bijdrage kosten renovatie/nieuwbouw kerkelijke gebouwen
  • Projecten gemeentestichting
  • Ondersteuning financiering onderzoekstrajecten
  • Bijdrage financiering nieuwbouw gehandicapten zorg Kenia
  • Ondersteuning buitenlandse Gereformeerde universiteiten
  • Ondersteuning promotionele activiteiten kerkelijk persorgaan
  • Bijdragen ontwikkelingshulp in diverse landen
  • Bijdrage project vernieuwing ICT infrastructuur gevangenenzorg

 

Schenkingsbeleid

1. Het schenkingsbeleid is duidelijk confessioneel-gereformeerd gericht. Doel en werkwijze van het werk van de steun-ontvangende instelling (instituut, organisatie, inrichting, stichting, instantie) dienen overeen te komen met het Woord van God, zoals de gereformeerde kerken dat naspreken in de drie formulieren van eenheid. Dit beleid geldt ook voor hulp in het buitenland. Ook bij een andere geschiedenis en cultuur blijven de normen en opdrachten hetzelfde. Er kunnen andere vormen van kerk en organisatie zijn, ook andere nood, maar de Koning van de kerk en de roeping zijn dezelfde.

2. Steunverlening moet dienstbaar zijn aan het zoeken van het koninkrijk van God. Het werkveld is in beginsel breed: missionaire projecten, gemeente-opbouwwerk, beoefening van christelijke barmhartigheid, onderwijsprojecten, politieke initiatieven, projecten gericht op verbetering van de economische structuur.

3. Activiteiten of projecten die zonder de schenking van de stichting niet verricht zouden worden genieten bij de steunverlening de voorkeur. Bij elke steunaanvraag dient te worden ingegaan op de vraag of het project (activiteit) wel of niet zou worden verricht zonder de gevraagde steun. De steun moet passen binnen een kader , waarin eigen initiatieven en activiteiten gestimuleerd worden. Steun mag niet blijvend afhankelijk van de stichting maken, maar moet leiden tot grotere zelfstandigheid.

4. Afhankelijk van concrete initiatieven en projecten kan steun verleend worden op verschillende manieren: immateriële steun en materiële steun. Het verlenen van immateriële steun kan gestalte krijgen door het verstrekken van adviezen, het organiseren van conferenties, het brengen van opbouwende bezoeken e.d. Bij materiële steun valt te denken aan: een bijdrage ineens, al dan niet in natura, een al dan niet renteloze lening e.d. De stichting beoogt niet voor haarzelf winst te maken.

5. De steunverlening dient controleerbaar te zijn en economisch verantwoord. Bij een steunaanvraag of steunvoorstel dienen als regel jaarstukken, begroting, beleidsplan e.d. aanwezig te zijn. Rapportage over de resultaten door de ontvanger zal gevraagd worden. De steunverlening wordt schriftelijk bevestigd onder vermelding van de voorwaarden. De ontvanger wordt gevraagd met de voorwaarden in te stemmen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. juni 2002