Stichting Jagtspoel Fonds

 

 

 

Financieel jaarverslag

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

1.        Algemeen

 

2.        Toelichting Balans per 31 december 2013

 

3.        Toelichting Rekening van baten en lasten 2013

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Algemeen

De jaarrekening 2013 is samengesteld door de heer L. De Lange te Hardenberg.

Deze heeft hierover rapport uitgebracht op 2 juni 2014.

Het boekjaar 2013 is afgesloten met een negatief resultaat ad
98.734.2.    Toelichting Balans per 31 december 2013

De activa en passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd, tenzij anders vermeld. De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De baten worden verantwoord in het jaar van ontstaan, de lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Hieronder volgt een korte toelichting op enkele balansposten.

 
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum.
Medio 2013 is het vermogen van de stichting in beheer gegeven bij Staalbankiers Vermogensbeheer. Hierbij is gekozen voor het defensief beleggingsprofiel.
Op de effecten is in 2013 per saldo een deels ongerealiseerde koerswinst ontstaan van in totaal 12.683  ( 2012   36.538).
 
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
                                                                                               

Saldo per 1 januari 2013                                                     621.326
af: nadelig saldo 2013                                                          98.734
Saldo per 31 december 2013                                              522.592

Het eigen vermogen is beschikbaar voor toekomstige steunverleningen conform de doelstelling van de stichting.
Naar de stand per begin maart 2014 zijn reeds toezeggingen gedaan tot een bedrag van ongeveer   97.500 voor 2014 tot en met 2015, zodat een bedrag van ongeveer 425.000 voor toekomstige steunverleningen vrij beschikbaar is.
 

3.    Toelichting Rekening van baten en lasten 2013

Baten

Het rendement op de beleggingen in 2013 bedraagt 5.065 (2012
20.849)

Hierbij wordt opgemerkt dat hiernaast nog rekening dient te worden gehouden met de deels nog niet gerealiseerde koerswinst effecten in 2013 van 12.683 ( 2012: 36.538).
 
Lasten

Aan steunverlening voor projecten werd in 2013 een bedrag besteed van in totaal 108.761 ( 2012: 148.769). Een overzicht van de donaties is opgenomen op pagina 7 van het rapport inzake de jaarrekening 2013.

 

 Namens het bestuur van de
Stichting Jagtspoel Fonds

 

D. Laan, secretaris                         A. Vreugdenhil, penningmeester


Arnhem, 8 oktober 2014.